نوار پیشرفت

خانه - نوار پیشرفت
استراتژی فروش 95%
مراجعه کاربران 80%
مراجعه مجدد مشتری 85%

کنترل رنگ ها

هر نوار پیشرفت می تواند رنگ متن و نوار دلخواهی داشته باشد.

نوار پیشرفت ساده 80%
نوار پیشرفت مورب 85%
نوار پیشرفت متحرک 95%

کنترل حرکت و سبک

هر نوار پیشرفت می تواند ساده یا مورب باشد. نوار مورب می تواند متحرک نیز باشد.

نوار پیشرفت بدون واحد
نوار پیشرفت با واحد مختلف 85%
نوار پیشرفت با واحد مختلف 95£

کنترل واحد ها

هر نوار پیشرفت می تواند یک واحد داشته باشد (مثلا درصد). یا می تواند این قسمت خالی باشد.